Kennis- & opleidingscentrum voor de zwembranche

Algemene voorwaarden ProOZo trainingen

versie 24 augustus 2015

Artikel 1
Definities, toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst:

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  -     ProOZo – vof ProOZo, gevestigd te Zwolle;
  -     Training: trainingen, workshops, opleidingen, specials en andere vormen van opleiding in de ruimste zin des woords;
  -     Deelnemer: De natuurlijk persoon die de training daadwerkelijk gaat volgen;
  -     Opdrachtgever: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de voor de Training verschuldigde vergoeding;
  -     Annuleren: De (tijdelijke) opzegging van de Training door de Deelnemer of de Opdrachtgever;
  -     Startdatum training: De eerste bijeenkomst van de Training, welke schriftelijk aan de Deelnemer wordt medegedeeld;
  -     Trainingsprijs: De voor de Training verschuldigde vergoeding, zoals deze op de website wordt vermeld of vooraf werd bepaald en afgesproken verminderd met eventuele kortingen.
  -     Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief of langs elektronische weg.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen ProOZo en Opdrachtgever, voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen daarvan is afgeweken. Voor zover toepasselijk geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ook tussen ProOZo en de Deelnemer.
 3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - van Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen ProOZo en Opdrachtgever en binden derhalve ProOZo niet, tenzij ProOZo deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van Opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij ProOZo Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ProOZo, voor de uitvoering waarvan door ProOZo derden worden betrokken.

Artikel 2
Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes en aanbiedingen van ProOZo zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
 2. De overeenkomst tussen ProOZo en Opdrachtgever komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge inschrijving of opdracht bij ProOZo en de aanvaarding van deze inschrijving dan wel opdracht door ProOZo. Opdrachtgever aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge inschrijving dan wel opdracht deze algemene voorwaarden.
 3. ProOZo behoudt zich het recht voor om een inschrijving of opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 3
Uitvoering

 1. ProOZo is gerechtigd om:
  -     aangekondigde docenten te vervangen;
  -     de trainingsprogramma's tussentijds te wijzigen;
  -     de indeling van de Training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. ProOZo zal de Deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen;
  -     bij onvoldoende aanmeldingen de Training af te gelasten of uit te stellen, trainingsgroepen samen te voegen of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Training niet te accepteren. Ingeschreven Deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
  -     om de eventueel vooraf aangegeven groepsgrootte te verhogen.
 2. Indien door ProOZo of door ProOZo ingeschakelde derden in het kader van een opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4
Inhalen

 1. De Deelnemer heeft het recht na overleg met ProOZo een gemiste Training in te halen, indien dit naar het oordeel van ProOZo mogelijk is. ProOZo kan echter niet aansprakelijk gehouden worden als het niet mogelijk is een gemiste Training in te halen.
 2. Indien er geen mogelijkheid voor inhalen is, is Artikel 5 Annulering van toepassing.

Artikel 5
Annulering en vervanging

 1. ProOZo behoudt zich het recht om een Training te annuleren, als daar een gegronde reden voor is. Deze Annulering geschiedt uitsluitend schriftelijk en kan tot op de dag van de Training. ProOZo zal zich maximaal inzetten voor het laten doorgaan van de Training, zonder daarbij kwaliteitsverlies te leiden. ProOZo zal, in geval van Annulering, een oplossing bieden en/of mogelijkheid tot inhalen van deze Training. Biedt deze oplossing geen voldoening, mag deze kosteloos worden geannuleerd.
 2. Annuleren van een Training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. Bij Annulering per brief geldt de datum van het poststempel als moment van Annuleringen in andere gevallen het moment van ontvangst van de Annulering door ProOZo. Als bewijs van Annulering geldt uitsluitend de schriftelijke bevestiging daarvan door ProOZo. De geplande Startdatum van de Training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de Annulering.
 3. Bij Annulering van een Training worden, afhankelijk van de termijn, de volgende Trainingsprijs in rekening gebracht:
  -    Bij Annulering minimaal vier weken van te voren, wordt er geen Trainingsprijs in rekening gebracht.
  -    Bij Annulering tussen de vier en drie weken van te voren, wordt 25% van de Trainingsprijs in rekening gebracht.
  -    Bij Annulering tussen de drie en twee weken van te voren, wordt 50% van de Trainingsprijs in rekening gebracht.
  -    Bij Annulering tussen de twee weken en een week van te voren, wordt 75% van de Trainingsprijs in rekening gebracht.
  -    Bij Annulering minder dan een week van te voren, wordt de volledige Trainingsprijs in rekening gebracht.
 4. Bij Annulering voor de geplande Startdatum heeft de Deelnemer/Opdrachtgever het recht om kosteloos een andere Deelnemer aan de Training zijn/haar plaats te laten deelnemen, mits deze voldoet aan het door ProOZo gestelde profiel en de gegevens van de vervangende Deelnemer ten tijde van de Annulering aan ProOZo kenbaar zijn gemaakt. Vervanging na de Startdatum van de Training is niet meer toegestaan.
 5. Indien de Deelnemer voor de Startdatum van de Training komt te overlijden of indien er –uitsluitend ter bepaling door ProOZo– sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat verschuldigdheid van Annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij ProOZo. ProOZo behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.
 6. Annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6
Beëindiging van de overeenkomst

 1. ProOZo heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
  -     Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  -     aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
  -     ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
  -     Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProOZo ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
 2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan ProOZo verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 3. ProOZo is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van ProOZo op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd ProOZo overigens terzake toekomende rechten. ProOZo is in geval van ontbinding van de overeenkomst gerechtigd de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 7
Prijzen, facturering en betaling

 1. Geldend zijn de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door ProOZo gehanteerde prijzen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de door ProOZo opgegeven prijzen inclusief omzetbelasting.
 2. Betaling van het aan ProOZo verschuldigde dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door ProOZo aangegeven girorekening. In alle gevallen geldt dat de verschuldigde vergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd is en dat deze voor de aanvang van de Training op de bankrekening van ProOZo dient te zijn bijgeschreven.
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOZo is het Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens ProOZo te verrekenen met een vordering van Opdrachtgever op ProOZo, uit welken hoofde dan ook.
 5. ProOZo heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Opdrachtgever te verlangen.
 6. De hiervoor genoemde betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is ProOZo gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever aan ProOZo naast de in het vorige artikel bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van ProOZo om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
 8. In geval van niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Opdrachtgever rustende verplichting is ProOZo gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de uitvoering van verdere prestaties te staken, waaronder begrepen het ontzeggen aan Deelnemer van de toegang tot de Training, onverminderd het recht van ProOZo om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Opdrachtgever te vorderen. Door het niet bezoeken van de Training vervalt de financiële verplichting van Opdrachtgever jegens ProOZo niet.


Artikel 8
Copyright

 1. Van het door ProOZo verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ProOZo. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door ProOZo verzorgde Training en het daarbij te gebruiken materiaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke Training te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ProOZo.

Artikel 9
Aansprakelijkheid van ProOZo

 1. De totale aansprakelijkheid van ProOZo wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (inclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (inclusief omzetbelasting) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade per jaar echter meer bedragen dan de voor die prestatie bedongen prijs. ProOZo spant zich in om gekwalificeerde docenten de Trainingen te laten verzorgen. Voor fouten van door ProOZo ingeschakelde derden (zoals docenten) is ProOZo alleen aansprakelijk indien ProOZo bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten redelijkerwijs had moeten voorzien.
 2. Onder directe schade in de zin van het vorige artikel wordt uitsluitend verstaan:
  -    de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van ProOZo aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
  -    redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
  -    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
 3. De totale aansprakelijkheid van ProOZo voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van ProOZo wordt uitgekeerd.
 4. Aansprakelijkheid van ProOZo voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in de voorgaande twee artikelen is uitgesloten.
 5. ProOZo is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik of toepassing door Opdrachtgever en/of Deelnemer of enige derde van door ProOZo gegeven Trainingen of andere prestaties.
 6. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op ProOZo geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ProOZo meldt.
 8. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.


Artikel 10
Persoonsregistratie
Naam-en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van ProOZo en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van door ProOZo georganiseerde Trainingen.

Artikel 11
Toepasselijk recht en geschillen
Op elke overeenkomst tussen ProOZo en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ProOZo het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12
Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 62991957. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ProOZo